RODO

Obowiązek informacyjny dla pacjentów
Gabinetu stomatologicznego Moc Uśmiechu
przy ulicy Jagiellońskiej 3 w Siedlcach

 

Szanowni Państwo,

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. O OCHRONIE DANYCH
OSOBOWYCH (TJ.DZ.U. Z 2016 R. POZ.922), INFORMUJEMY ŻE:

Administratorem danych osobowych pacjentów jest Gabinet stomatologiczny Moc Uśmiechu
ul. Jagiellośnka 3 w Siedlcach , e-mail: gabinet@moc-usmiechu.pl   reprezentowany przez
dr Magdalenę Chałubińską-Maleszyk.

 

 

DANE PRZETWARZANE SĄ W POSTACI ZBIORÓW DANYCH MEDYCZNYCH PACJENTÓW GABINETU STOMATOLOGICZNEGO MOC UŚMIECHU PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 3 W SIEDLCACH.

CELEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GABINET STOMATOLOGICZNY MOC UŚMIECHU JEST UDZIELANIE I ZARZĄDZANIE UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (TJ. DZ.U. Z 2018 R. , POZ. 160 Z PÓZN. ZM.),PRZY ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO, W KTÓRYM DANE TE SĄ PRZETWARZANE.

USTAWA O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PACJENTA PRZEWIDUJE OKRESY
OBOWIĄZKOWEGO PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ WYNOSZĄCE :
20 LAT, LICZĄC OD KOŃCA ROKU KALENDARZOWEGO, W KTÓRYM DOKONANO OSTATNIEGO WPISU
– ZASADA OGÓLNA,
22 LATA – W ZAKRESIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ DOTYCZĄCEJ DZIECI DO UKOŃCZENIA 2. ROKU
ŻYCIA,
30 LAT – W PRZYPADKU GDY DANE SĄ NIEZBĘDNE DO MONITOROWANIA LOSÓW KRWI I JEJ
SKŁADNIKÓW LUB TEŻ GDY NASTĄPIŁ ZGON PACJENTA NA SKUTEK USZKODZENIA CIAŁA LUB
ZATRUCIA (W TAKIM PRZYPADKU OKRES LICZONY JEST OD KOŃCA ROKU KALENDARZOWEGO, W
KTÓRYM NASTĄPIŁ ZGON).
10 LAT- ZDJĘCIA RENTGENOWSKIE PRZECHOWYWANE POZA DOKUMENTACJĄ.
5 LAT- W PRZYPADKU SKIEROWANIA NA BADANIE LUB ZLECENIA LEKARSKIE, LICZĄC OD KOŃCA
ROKU, W KTÓRYM UDZIELONO ŚWIADCZENIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM SKIEROWNIA LUB
ZLECENIA.
PACJENT MA PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH UAKTUALNIANA, ZGODNIE Z
ART. 32-35 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.
DANE OSOBOWE PACJENTÓW MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIONE:PODMIOTOM/ORGANOM,
UPRAWNIONYM NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA, W SZCZEGÓLNOŚCI USTAWY Z DNIA 6

LISTOPADA 2008 R. O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PACJENTA (TJ. DZ.U. Z 2017 R., POZ.
1318 Z PÓŹN. ZM.).
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH WYNIKA W SZCZEGÓLNOŚCI Z:
USTAWY Z DNIA 6 LISTOPADA 2008 R. O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PACJENTA (TJ. DZ.
U. Z .2017 R., POZ. 1318 Z PÓŹN. ZM.).
USTAWY Z DNIA 5 GRUDNIA 1996 R. O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY (TJ. DZ.U. 2017
R.,POZ. 125 Z PÓŹN. ZM.).
USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ( TJ. DZ.U. Z 2018 R , POZ. 160 Z
PÓZN. ZM.)
SIEDLCE, 05.05.2018